หน้าแรก

หลักสูตรออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของคุณลักษณะเหล่านั้น รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างคุณลักษณะเหล่านั้นเพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นเพื่อความสำเร็จในการประกอบการในอนาคต

จะได้พร้อมริเริ่มธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือสตาร์ทอัพ (Startup) หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นมี 5 คุณลักษณะที่ผลวิจัยเห็นตรงกันว่า ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบการ ได้แก่ 1. ความสามารถทางด้านนวัตกรรม 2. ความเป็นตัวของตัวเอง 3. ความกล้าเสี่ยง 4. การทำงานเชิงรุก และ 5. ความใฝ่ใจในความสำเร็จ โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะได้รับการแสดงออกหรือไม่ขึ้นยังอยู่กับความตั้งใจในการประกอบการ แม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามา กระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านผู้บริหารหรือด้านสถานศึกษา แต่ความตั้งใจจะเป็นตัวตัดสินว่า คุณต้องการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการหรือไม่

1. ความตั้งใจในการประกอบการ

จุดเริ่มต้นของความเป็นผู้ประกอบการ

3. ความสามารถทางด้านนวัตกรรม

เพื่อสร้างความแตกต่าง

5. ความกล้าเสี่ยง

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

7. ความใฝ่ใจในความสำเร็จ

เพื่อสร้างความสำเร็จ

2. คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ

คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบการ

4. ความเป็นตัวของตัวเอง

เพื่อสร้างตัวตน

6. การทำงานเชิงรุก

เพื่อสร้างอนาคต

เมื่อเข้าเรียนครบแล้ว ประเมินผลหลังเรียนอีกครั้งเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะโดยคุณสามารถกดที่ลิ้งก์นี้ ประเมินผลหลังเรียน

เมื่อเรียนจบแล้ว คุณสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ลิ้งก์นี้ ขอรับใบประกาศนียบัตร ขอบคุณมากค่ะ

ป.ล. ขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนำผลไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปที่ลิ้งก์นี้ ประเมินความพึงพอใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *